ปฎิทินการปฏิบัติงาน
มีนาคม 2559
1 มี.ค. 59 สัมภาษณ์นักเรียน ม.3 ต่อ ม.4
3-4 มี.ค. 59 ส่งสมุดและส่งคะแนน ปพ. 5 ชั้น ม.6
5 มี.ค. 59 สอบคัดเลือก ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ
7 มี.ค. 59 ครู ม.6 ตรวจทานคะแนน
7-8 มี.ค. 59 ปรับคะแนนนักเรียน ม.1 - ม.6
7-10 มี.ค. 59 ม.6 เข้าค่ายวิชาการ
10 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
10 - 11 มี.ค 59 กรอกคะแนน - ส่งสมุดปพ ม.1-ม.5
14 มี.ค. 59 ตรวจทานคะแนน ม.1- ม.5
15-16 มี.ค. 59 ประกาศผล / ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1
17 มี.ค. 59 ประชุมชีแจงนักเรียน ชั้น ม.6 ที่คาดว่าจะไม่จบ
และนักเรียน ม.6 ตรวจสอบผลการเรียนจบหลักสูตรที่ครูที่ปรึกษา
18 มี.ค. 59 ส่งผลสอบซ่อมครั้งที่ 1ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2
ม.3 ตรวจสอบผลการเรียน / ประชุมชี้แจงนักเรียนชี่น ม.3 ที่ไม่จบ
20-24 มี.ค. 59 รับนักเรียนใหม่ ม.1- ม.4
27 มี.ค. 59 8.30-12.00 น.ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.4
13.00 - 16.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.5
28-29 มี.ค. 59 ทบทวนคุณภาพภายใน
30 มี.ค. 59 แจกผลการเรียน ม.1-ม.6
31 มี.ค. 59 ม3 เดิม รายงานตัวเข้า ม.4
ม.3 และ ม.6 ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร
 
เมษายน 2559
3 เมษายน ม.1 จับสลากและรายงานตัว และ ม.4 รายงานตัว
9 เมษายน ม.1 ห้องพิเศษ มอบตัวและลงทะเบียน ม.1 ที่จับสลากได้มอบตัว+ลงทะเบียน
10 เมษายน ม.3 ที่ต่อ ม.4 มอบตัวและลงทะเบียน
18-29 เมษายน สอนปรับพื้นฐาน ม.3 และ ม.6 ซ่อมเพื่อขอจบ ม.1 และ ม.2 เรียนเพื่อสอบซ่อม
 
พฤษภาคม 2559
6 พฤษภาคม ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
10 - 11 พฤษภาคม อบรมครู
12 พฤษภาคม ครูอบรมการใช้โปรแกรม กรอก GPA
13 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559
15 พฤษภาคม ม.2 3 5 6 ลงทะเบียน