<

 

 

 

 

 

  Download เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ  
 

 
คำสั่งโรงเรียน 2561
ปพ5
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม SGS Online
แบบกรอกคะแนนและคู่มือข้อสอบกลาง ปี 2559
แบบบันทึกคะแนน pre onet 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SAR โรงเรียนวัดอินทาราม
โครงการตามแผนกลยุทธโรงเรียนวัดอินทาราม ปี 2560
ขั้นตอนการกรอกคะแนนตลอดภาคด้วย SGS Online
* แบบบันทึกข้อมูลประวัติ การศึกษาและครอบครัว
* คำอธิบายการกรอกแบบบันทึกข้อมูล
* รหัสสำหรับใช้บันทึกข้อมูล
เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกรุณาส่งไฟล์ไปที่เมล์ : s4821112069aof@hotmail.com
* แบบฟอร์ม ID PLAN
* คู่มือโปรแกรม SGS Online เพื่อการกรอกคะแนน
* แบบรายงานการปฏิบัติงานโครงการ
* แบบวิเคราะห์นักเรียน รายบุคคล
* ดาวน์โหลดคู่มือ SAR
* ดาวน์โหลดแบบบันทึกการสร้างแบบทดสอบ
* ดาวน์โหลดแบบประเมินครูโดยนักเรียน
* ดาวน์โหลดแบบเขียนโครงการตามกลยุทธ์
* ดาวน์โหลดแบบเขียนแผนงานประจำตามโครงสร้าง
* ดาวน์โหลดแบบเขียนแผนแนวขวาง
* ดาวน์โหลดแบบเขียนรายงานผลการดำเนินงาน SAR แบบใหม่ 2559
*
แบบโครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดอินทาราม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
*กลยุทธ์และมาตรฐานสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2559

* แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
* ดาวน์โหลดชุดฝึกอบรม PISA
* แบบสรุปโครงการ ปี 2559

โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดอินทาราม
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

  * โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
* โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
* โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
*โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน
* โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมประชาธิปไตย
* โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการลูก อ.ร. รวมใจต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข
โครงการสุภาพชน คนศรี อ.ร
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากร
.โครงการส่งเสริมบริการประสานชุมชน