<

 

 

 

 

 

  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
    
 
   
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
   
  

แบบทดสอบโปรแกรม Captivate 8.0

การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
GOOGLE EDUCATION

Google Apps Work in the Future

 

 Google Apps for Education tricks tips Google docs

 

Google Apps for education tricks tips new Google form

 

Google Apps for education tricks tips Flubaroo

 


Google Apps for education tricks tips Google presentation