<

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายอำนวย พลชัย
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเด็จ เจริญผล
กรรมการและเลขานุการ / ผู้อำนวยการ
พระครูสุกิจวิหารการ
กรรมการ / ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระครูประทีปธรรมพิมล
กรรมการ / ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายไพโรจน์ วานิชดี
กรรมการ / ผู้แทนศิษย์เก่า
นายชวลิต รัตนศิลปกร
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุเทพ เกิดกรรณ์
กรรมการ / ผู้แทนผู้ปกครอง
นายศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย์
กรรมการ / ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายนราธร สายเส็ง
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ