<

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนวัดอินทาราม
       
ผู้อำนวยการนางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
   
 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และกลุ่มบริหารทั่วไป
นาย อนันต์ เนตรมณี

นางสุกัญญา ชาระ ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวนงนุช จันทร์แฟง
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล