<

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนวัดอินทาราม
ผู้อำนวยการนายสมเด็จ เจริญผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาย เจตเจริญ มาสีสุก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร

นางสุกัญญา ชาระ ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป