<

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนวัดอินทาราม
       
ผู้อำนวยการชัยสิทธิ์ ดอนท้วม
   
  รองฯ อนันต์ เนตรมณี รองฯนราธิป พรหมโชติ รองฯ ชิตชัย ไชยรัตน์