<

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนวัดอินทาราม
       
ผู้อำนวยการนางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
   
  นาย อนันต์ เนตรมณี นางสุกัญญา ชาระ นางสาวนงนุช จันทร์แฟง