<

 

 

 

 

 

บุคลากรโรงเรียนวัดอินทาราม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
       
ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี
ครูทวี ฉันทนาภิทาน ครูจันทราวรรณ พรานเสรี ครูวีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ ครูธมงวรรณ นวลใย ครูวันวิสาข์ เสาร์สิงห์ (ครูผํ้ช่วย)
 

ครูวรวีณ มะสำอินทร์ (ครูผู้ช่วย)

ครูสุปราณี สูติพันธ์วิหาร
(ครูผู้ช่วย)
ครูนันทพร วันจันทร์ (ครูผู้ช่วย) ครูณัฐพล สร้อยมาตร (ครูผํ้ช่วย)  
         
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
       
      ครูมลิวัลย์ นวนจำปา ครูอธิวัฒน์ ศรีบุรินทร
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
       

ครูปภัชญา รัตนบุญยกร

ครูยศพล ไชยโกษี

ครูวนิดา ยอดนครจง

 
 
  ครูสญาพรรณ คำหอม      
         
    กลุ่มสาระภาษาไทย    
       
         

        ครูรัชนีกร การภักดี
   
ครูจิดาภา สงดำ ครูยุวดี สอนจิตร ครูพัชราภรณ์ สมขาว    
    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
       
   
ครู ชาญวุฒิ นิโรรัมย์ ครูทัศนีย์ ตระกลูศุภชัย
  กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
Social Page
 

ครูสมเจต ยืนยง

ครูฆนรุจ สุสา
 
ครูอภิสิทธิ์ จบศรี ครูพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช ครูณัฏฐ์ณกัญญ์ อ่าวสันเทียะ ครูพลวัฒน์ พงษ์สำราญ  
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
       
ครูกันยารัตน์ วงศ์วิบูลสิน

ครูสุกัญญา ชาระ ครูสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ ครูวีรชน นามโครต ครูวิรพล สิงหาอาจ ครูสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์
   
  ครูวทัญญู ฝั้นจะขา (ครูผู้ช่วย) ครูสุกุลพร ตองอ่อน (ครูผู้ช่วย) ครูวรพลษ์ สวัสดิแพทย
(ครูอัตราจ้าง)
 
    กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี    
       
   
      ครูสุภาวดี เพชร็ชเวช  
    แนะแนว