<

 

 

 

 

 

บุคลากรโรงเรียนวัดอินทาราม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
       
ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี
ครูทวี ฉันทนาภิทาน ครูจันทราวรรณ พรานเสรี ครูวีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ ครูธมลวรรณ นวลใย ครูวันวิสาข์ เสาร์สิงห์
   


ครูสุปราณี สูติพันธ์วิหาร ครูณัฐพล สร้อยมาตร ครูกฤษณา เต็งสุวรรณ  
         
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
       
ครูเสาวภา เขมะสมบูรณ์
ครูดาวใจ แก้วอัคฮาด ครูนาฎยา เกตุแก้ว ครูสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ ครูกันยารัตน์ วงศ์วิบูลย์สิน ครูนภาพร เจือมา
   
  ครูภานุุมาศ ชาติทองแดง ครูมะลิวัลย์ นวลจำปา ครูอธิวัฒน์ ศรีบุรินทร์  
   
  ครูสุนิสา ส่องแสงจันทร์ ครูอัญชลีลักษณ์ อินบำรุง ครูภัทรมน วศินสังวร  
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
       
ครูพันธ์วศิน เหลืองอร่าม
ครูสุถัสสร สมรูป ครูบุษรา เจริญทรัพย์ ครูปภัชญา รัตนบุญกร ครูศุภิสรา กุมาทะ ครูธัญญารัตน์ อุบลวงศ์
ครูยศพล ไชยโกษี (ครูผู้ช่วย) ครูปุณรดา นิยะนุชย์ (ครูผู้ช่วย) ครูผกานันท์ อรัญโชติ ครูวนิดา ยอดนครจง ครูสญาพรรณ คำหอม (ครูผู้ช่วย)
 

 
  ครูสิริพร สเทียนรัม ครู Kim Algallar ครู Queenta Adhiambo  
         
    กลุ่มสาระภาษาไทย    
       
    ครูรัตติยา กาญจนพิบูลย์    
         

ครูรณฤทธิ์ พิมพ์บึง ครูพล พิมพ์โพธิ์ ครูสุรศักดิ์ แสงเงิน ครูรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง ครูรัชนีกร การภักดี (ครูผู้ช่วย)
        ครูรัชนีกร การภักดี
   
  ครูจิดาภา สงดำ (ครูผู้ช่วย) ครูยุวดี สอนจิตร (ครูผู้ช่วย) ครูพัชราภรณ์ สมขาว  
    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
       
    ครูศราวุธ คำสวาท    
ครูฉัฐรส บัญชาชาญชัย ครูสุทธา ช่วยแจ้ง ครูกัลยา คงศรีวิลัย
ครูชาญวุฒิ นิโรรัมย์ (ครูผู้ช่วย) ครูทัศนีย์ ตระกลูศุภชัย
  กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
Social Page
 
         
ครูไพลิน นิลกลาง ครูคนึง เดชแสงสี ครูโชติรส พนมวัน ณ อยุธยา ครูอรวรรณ จุลม่วง ครูอำพร ดวงงาม


ครูจงกลณี ภัทรกังวาล ครูจรนินทร์ จิตราภิรมณ์ ครูสมเจต ยืนยง (ครูผู้ช่วย) ครูฆนรุจ สุสา (ครูผู้ช่วย) ครูอภิสิทธิ์ จบศรี (ครูผู้ช่วย)
   
  ครูพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช
(ครูผู้ช่วย)
ครูณัฏฐ์ณกัญญ์ อ่าวสันเทียะ
(ครูผู้ช่วย)
ครูพลวัฒน์ พงษ์สำราญ
(ครูผู้ช่วย)
 
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
       
ครูสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์
 
 
  ครูสุกัญญา ชาระ ครูวทัญญู ฝั้นจะขา ครูสุกุลพร ตองอ่อน  
       
    ครูวรพงษ์ สวัสดิแพทย์
(ครูอัตราจ้าง)
   
    กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี    
       
    ครูนงนุช จันทร์แฟง    
   
ครูลลิตา นิธิสุภา ครูสุภาวดี เพ็ชรเวช (ครูผู้ช่วย) ครูประธานพร นิลศาสตร  
    แนะแนว    
       
    ครูกาญจนา ทองหยัด