<

 

 

 

 

 

บุคลากรโรงเรียนวัดอินทาราม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
       
ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี
ครูทวี ฉันทนาภิทาน ครูจันทราวรรณ พรานเสรี ครูวีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ ครูธมลวรรณ นวลใย ครูวันวิสาข์ เสาร์สิงห์ (ครูผู้ช่วย)
 

ครูวรวีณ มะสำอินทร์ (ครูผู้ช่วย)

ครูสุปราณี สูติพันธ์วิหาร
(ครูผู้ช่วย)
ครูนันทพร วันจันทร์ (ครูผู้ช่วย) ครูณัฐพล สร้อยมาตร (ครูผู้ช่วย)  
         
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
       
ครูสุดารัตน์ ศรีจันทร์
ครูดาวใจ แก้วอัคฮาด ครูรัศมี เผือกเหลือง ครูเอ็มอร ฝากเชียงชา ครูณรงศักดิ์ หงษ์ตะนุ ครูผ่องศรี สิงห์โสดา
ครูรัสมิ์ชัย ศรีชาติ ครูเสาวภา เขมะสมบูรณ์ (ครูผู้ช่วย) ครูนภาพร เจือมา (ครูผู้ช่วย) ครูมะลิวัลย์ นวลจำปา (ครูผู้ช่วย) ครูอธิวัฒน์ ศรีบุรินทร์ (ครูผู้ช่วย)
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
       
ครูไพลิน กุลแก้ว
ครูสุถัสสร สมรูป ครูบุษรา เจริญทรัพย์ ครูกมลมาศ วัฒนเดช ครูศุภิสรา กุมาทะ ครูธัญญารัตน์ อุบลวงศ์
ครูพันธ์วศิน เหลืองอร่าม ครูปภัชญา รัตนบุญกร ครูผกานันท์ อรัญโชติ ครูวนิดา ยอดนครจง ครูสญาพรรณ คำหอม (ครูผู้ช่วย)


ครูยศพล ไชยโกษี (ครูผู้ช่วย) ครูปุณรดา นิยะนุชย์ (ครูผู้ช่วย) ครู Kim Allgerla ครู Queenta Adhiambo ครู Wei Dekang
         
    กลุ่มสาระภาษาไทย    
       
    ครูรัตติยา กาญจนพิบูลย์    
         

ครูรณฤทธิ์ พิมพ์บึง ครูพล พิมพ์โพธิ์ ครูสุรศักดิ์ แสงเงิน ครูรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง ครูรัชนีกร การภักดี (ครูผู้ช่วย)
        ครูรัชนีกร การภักดี
   
  ครูจิดาภา สงดำ (ครูผู้ช่วย) ครูยุวดี สอนจิตร (ครูผู้ช่วย) ครูพัชราภรณ์ สมขาว  
    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
       
    ครูกัลยา คงศรีวิลัย    
ครูฉัฐรส บัญชาชาญชัย ครูสุทธา ช่วยแจ้ง ครูศราวุธ คำสวาท
ครูชาญวุฒิ นิโรรัมย์ (ครูผู้ช่วย) ครูทัศนีย์ ตระกลูศุภชัย
  กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
Social Page
 
    ครูวาสนา เปรมชื่น    
ครูไพลิน นิลกลาง ครูคนึง เดชแสงสี ครูโชติรส พนมวัน ณ อยุธยา ครูอรวรรณ จุลม่วง ครูอำพร ดวงงาม


ครูจงกลณี ภัทรกังวาล ครูจรนินทร์ จิตราภิรมณ์ ครูสมเจต ยืนยง (ครูผู้ช่วย) ครูฆนรุจ สุสา (ครูผู้ช่วย) ครูอภิสิทธิ์ จบศรี (ครูผู้ช่วย)
   
  ครูพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช
(ครูผู้ช่วย)
ครูณัฏฐ์ณกัญญ์ อ่าวสันเทียะ
(ครูผู้ช่วย)
ครูพลวัฒน์ พงษ์สำราญ
(ครูผู้ช่วย)
 
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
       
ครูกันยารัตน์ วงศ์วิบูลสิน

ครูสุกัญญา ชาระ ครูสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ ครูวีรชน นามโครต ครูวิรพล สิงหาอาจ ครูสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์
   
  ครูวทัญญู ฝั้นจะขา (ครูผู้ช่วย) ครูสุกุลพร ตองอ่อน (ครูผู้ช่วย) ครูวรพลษ์ สวัสดิแพทย
(ครูอัตราจ้าง)
 
    กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี    
       
    ครูนงนุช จันทร์แฟง    
 
ครูประธานพร นิลศาสตร์ ครูลลิตา นิธิสุภา ครูสุภาวดี เพ็ชรเวช (ครูผู้ช่วย) ครูปัทมวรรณ อุบลฟู
(ครูอัตราจ้าง)
 
    แนะแนว    
       
    ครูกาญจนา ทองหยัด    
       
    ครูกฤติยา เดชสุวรรณนิธิ