<

 

 

 

 

 

บุคลากรโรงเรียนวัดอินทาราม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
       
 
    ครูสุปราณี สูติพันธ์วิหาร ครูณัฐพล สร้อยมาตร  
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
       
      ครูมลิวัลย์ นวนจำปา ครูอธิวัฒน์ ศรีบุรินทร
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
       

ครูปภัชญา รัตนบุญยกร

ครูยศพล ไชยโกษี

ครูวนิดา ยอดนครจง

Miss Alyssa Abunda
 
 
         
         
    กลุ่มสาระภาษาไทย    
       
         

        ครูรัชนีกร การภักดี
       
ครูจิดาภา สงดำ        
    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
       
   
  ครู ชาญวุฒิ นิโรรัมย์
  กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
Social Page
 

ครูสมเจต ยืนยง

ครูฆนรุจ สุสา
         
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
       

ครูวิรพล สิงหาอาจ
 
 
      ครูสุกุลพร ตองอ่อน  
    กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี    
       
         
    แนะแนว