IR_Library
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ครูณัฏฐณกัญญ์ อ่าวสันเทียะ
ครูปัทมวรรณ อุบลฟู ครูสุภาวดี เพช็รเวช
ครูนาฏยา เกตุแก้ว ครูวทัญญู ฝั้นจะขา
ครูพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช ครูสญาพรรณ คำหอม
ครูปุญรดา นิยะนุชย์ ครูพลวัฒน์ พงษ์สำราญ
   

 
   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)
ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม
สู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
และการประกวดมีสทีน

สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2559 ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ครู 2 คน นักเรียน 74 คน
ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ครู 5 คน นักเรียน 55 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ครู 4 คน นักเรียน 60 คน
คลิปวีดีโอ กิจกรรม
พิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะปี2560 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ สุภาพชนคนตลาดพลู กับค่ายคุณธรรม
   
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดโครงการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติสำหรับ ม.ปลาย สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
   
สุภาพชนคนตลาดพลู กับเพลงวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก 2560 วันสุนทรภู่
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 กิจกรรมการแสดงความสามารถของผู้สมัครประธานนักเรียน2560
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะปี2560 วันงดสูบบุหรี่โลกปี60 
   
ภาพกิจกรรม
บรรพชาสามเณร 2560  
   
ASEAN DAY วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
   
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
   
ค่าย DAY CAMP พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
   
สวนสนามทบทวนคำปฏิญาน ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560
   
อบรมเคมีภาคปฏิบัติ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2560
   
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2560
   
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน วันสุนทรภู่ 2560
   
อบรม PLC ไหว้ครู 2560
   
ประชุมผู้ปกครอง 1/2560
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560
 
พิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะปี2560 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดโครงการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติสำหรับ ม.ปลาย
    
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดโครงการค่ายคุณธรรมกับทีมงานธรรมะอารมณ์ดี
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
   
สุภาพชน คนตลาดพลูวันต่อต้านยาเสพติดโลก2560
 วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
   
สัปดาห์การเยี่ยมบ้านปี2560
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2560
   
อบรม PLC
 เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560
   
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 1 / 2560
พิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ
   
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560
กิจกรรมฉลาดรู้ทัน ฉันและเธอปลอดภัย
   
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2560
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะร่างกายนักเรียนประจำปี 256
   
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560
   
เปิดเทอมใหม่ 2560
 
   
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]